Fundacja ART

 
 

Działalność Fundacji A.R.T najlepiej oddają trzy hasła:
#Aktywizujemy
#Ratujemy
#Tworzymy

#Aktywizujemy do działania, pokazujemy jak spędzać czas z najbliższymi i dlaczego warto "komunikować się", a nie "komunikować...".

#Ratujemy gdy Ty lub Twoi najbliżsi napotykają w swoim życiu problemy, w których potrzebują pomocy.

#Tworzymy kampanie, warsztaty, które ukazują źródło problemu, na który chcemy zwrócić uwagę. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowania działań.


Cele projektu A.R.T

Projekt został stworzony w celu:

 • Podejmowania działań prewencyjnych jako pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.
 • Podejmowania wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, oraz jego skutkom.
 • Podejmowania innych działań na rzecz ochrony praw dziecka.
 • Udzielania pomocy materialnej i niematerialnej dla dzieci utalentowanych lub potrzebujących.
 • Pozyskiwania funduszy na seminaria dla rodziców i wychowawców dzieci krzywdzonych.

Zamierzamy realizować swoje cele w szczególności przez:

 • Podejmowanie i organizację działań psychologicznych, pedagogicznych, medycznych i prawnych na rzecz dzieci krzywdzonych i ich rodzin.
 • Organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych, konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń.
 • Wspieranie akcji służących celowi projektu A.R.T. oraz popieranie innowacyjnych projektów w tej dziedzinie.
 • Prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie problematyki krzywdzenia dzieci i przestrzegania praw dziecka, jak również pomoc ich rodzinom.
 • Pomoc materialną i niematerialna dla nieuleczalnie chorych dzieci i młodzieży, w tym zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw.
 • Organizowanie akcji charytatywnych, których celem będzie zebranie środków, w szczególności poprzez: wystawy, zbiórki, aukcje internetowe, odczyty.
 • Wspieranie inicjatyw w następujących obszarach: kultury, edukacji, sportu, których celem będzie aktywizacja „trudnej młodzieży”.
 • Organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży, udzielenie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy.
 • Ścisła współpraca z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, a szczególnie: ze szkołami, domami dziecka, izbami dziecka.

Facebook
Twitter
Instagram