Ilona Chylewska i jej Artystyczna Magia Partnerem Festiwalu Rodziny
Maj 15, 2019

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Partnerem 6 Festiwalu Rodziny

Misją każdej szkoły wyższej jest inspirowanie słuchaczy i pracowników, doskonalenie warsztatu dydaktycznego, prowadzenie rzetelnych badań, poszanowanie tradycji akademickich, ale i jednocześnie nadążanie za najnowszymi trendami, wpływanie na otaczająca rzeczywistość oraz bliższe i dalsze otoczenie.

Od 2010 roku na rynku edukacyjnym Pedagogium zaistniała, jako Wyższa Szkoła Nauk Społecznych.  Społecznych, a więc odpowiedzialna za to, co stoi u podłoża rozwoju każdej jednostki, ale i społeczeństw. Pedagogium, jako uczelnia wyraźnie sprofilowana nakreśla swoje działania w sposób czytelny dla beneficjentów procesu kształcenia, jaki realizuje jak i dla otoczenia.

Zaproszenie Studentów Pedagogium

Jak przystało na uczelnię kształcącą o wymiarze społecznym w PEDAGOGIUM szanuje się tradycję, czemu daje się wyraz między innymi w powołanym w 2018 roku Konwencie Profesorów Seniorów, jak również w poszanowaniu wartości uniwersalnych, ale i przypisanych naukom społecznym i akademickiej kulturze i etosowi.

Misją PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie jest profesjonalne kształcenie specjalistów. Specjalistów znających się na obszarze swoich zawodowych poczynań, ale także reprezentujących wysokie  postawy społeczne. W ramach swoich działań umieściliśmy także realizacje zadań edukacyjnych na rzecz otoczenia zewnętrznego.

CELE I ZADANIA

Uczelnia określając swoje cele i zadania kieruje się credo zamkniętym w hasłach:

– być otwartym na ludzi i świat

– szanować dokonania poprzednich pokoleń

– patrzeć dalej i szerzej

W związku z powyższym, uczelnia prowadzi współpracę z uczelniami z Polski i z zagranicy. Nawiązujemy kontakty z wybitnymi naukowcami, a także praktykami.  Staliśmy się inkubatorem nowych idei dydaktycznych i nowatorskiego kształcenia. Uczelnię tworzą nie tylko wykładowcy, ale i studenci. To dzięki ich aktywności udaje się patrzeć na przyszłość ich oczami. Każdy student ma prawo do wyboru swojej ścieżki edukacyjnej, otrzymania wsparcia mentora tutora czy coacha.

PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych korzeniami i nazwą sięga do doświadczeń dydaktycznych i naukowych istniejących w okresie Drugiej Rzeczypospolitej Zakładów Kształcenia Nauczycieli, noszących tę samą nazwę (Pedagogia). Ich celem było możliwie praktyczne i aplikacyjne, a jednocześnie oparte na najnowszych osiągnięciach naukowych kształcenie nauczycieli – wychowawców podejmujących pracę w powszechnych szkołach podstawowych, w odbudowującej się po odzyskaniu niepodległości Polsce. Kształcenie w przedwojennych Pedagogiach polegało na ścisłych związkach teorii z praktyką pedagogiczną i ten związek wyróżniał je spośród innych instytucji kształcących międzywojenną patriotycznie zorientowaną grupę nauczycieli i wychowawców. Jednak współczesne PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, zgodnie ze swoją nazwą kształci nie tylko pedagogów i pracowników socjalnych, ale także pracowników administracji szkolnej i publicznej, pracowników cywilnych w strukturach wojskowych, policji, państwowej straży pożarnej, straży granicznej, urzędach celnych, służbie więziennej, strażach gminnych oraz w jednostkach sektora prywatnego zajmującego się przeciwdziałaniem zarówno przestępczości gospodarczej, jak przestępczości pospolitej.

NA IDEĘ PEDAGOGIUM  SKŁADAJĄ SIĘ NA NIĄ TRZY PRZENIKAJĄCE SIĘ NAWZAJEM FILARY.

Rozwój. Naszym studentom pomagamy rozwijać potencjały. Nie pozostajemy obojętni wobec indywidualnych predyspozycji i uzdolnień.

Teoria. Nasi wykładowcy potrafią dzielić się swoją ogromną wiedzą, ale i tworzyć pole do penetrowania niezmierzonych obszarów nauki na sposób badawczy.

Praktyka. Nie poprzestajemy jednak na teorii. Nasi studenci odbywają praktyki i współpracują z instytucjami np. z placówkami oświatowymi i wychowawczymi. Realizują własne koncepcje i współuczestniczą w realizacji licznych programów społecznych.

WIZJA

Zależy nam na stworzeniu Uczelni nowoczesnej. Opartej na współpracy ze studentem, ale i takiej, w której student sam układa swoja ścieżkę rozwoju.

Facebook
Twitter
Instagram